GDPR PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zpracování osobních údajů provozovatelem se vykonává v souladu s aktuální platnou právní úpravou, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Nová právní úprava dává provozovateli povinnost s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování osobních údajů a na rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva fyzické osoby přijmout vhodná technická a organizační opatření k zajištění a prokázání toho, že zpracování osobních údajů se provádí v souladu s novou právní úpravou. Uvedená přijatá opatření je provozovatel povinen podle potřeby aktualizovat.

Tento dokument je výsledkem posouzení zpracování osobních údajů provozovatelem pro účely právních norem upravujících ochranu osobních údajů. Zavedením normalizované ochrany osobních údajů na základě principů zde uvedených je minimalizováno riziko porušení ochrany osobních údajů.

Provozovatel:
Obchodní jméno: Kamenictví Tomáš Čierny
Sídlo: Sudoměřská 1636/35, Praha 3, Žižkov, 13000
IČO: 75202808
Registrace: Podnikatel je zapsán v rejstříku MÚ Praha 2

Kontaktní údaje povozovatele:
emailová adresa: tomas.cierny@seznam.cz
telefonní číslo: +420 773 025 554

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, plnění právních povinností vůči státu,zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme všechny zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou včetně zákonu o ochraně osobních údajů a GDPR:

• si tímto plníme podle článku 13 GDPR informační povinnost vůči dotyčným osobám

• umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle nového zákona ZOOÚ a nařízení GDPR.

Dotčené osoby:

• smluvní partneři

• zákazníci provozovatele

• zaměstnanci provozovatele

Účel zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z důvodu plnění těchto účelů:

Smluvní a předsmluvní partneři provozovatele

• identifikace smluvní strany

• poskytnutí dohodnuté služby

Zaměstnanci

• Provozovatel zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců výlučně pro účely pracovněprávních vztahů a dalších právních vztahů, které vyplývají z pracovního práva a práva sociálního zabezpečení.

• Provozovatel zpracovává osobní údaje potřebné pro výplatu mezd a vedení personalistiky na základě pracovního poměru nebo zpracování na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

• Dalším účelem je plnění povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovním poměrem nebo obdobným vztahem (např. Na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) včetně předsmluvních vztahů.

• Rovněž k zajištění identifikace svého zaměstnance v pracovních smlouvách.

Jak dlouho budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Provozovatel se zaručuje, že osobní údaje poskytnuté dotyčnou osobou v předmětné smlouvě nebo jiným způsobem bude zpracovávat v informačních systémech ve smyslu zásady minimalizace uchovávání a v případě, že by zanikl účel zpracování, provozovatel se zaručuje osobní údaje vymazat. V případě, že budou uvedeny osobní údaje zpracovávané za jiným účelem než je stanovený výše v tomto článku, bude dotyčná osoba o tomto účelu, tak i o právním základě tohoto zpracovávání informována ještě před samotným zpracováním.

Provozovatel se zaručuje, že osobní údaje zaměstnanců pro účely specifikované v těchto zásadách bude zpracovávat maximálně po dobu trvání pracovního poměru, případně pokud to vyžaduje některý z výše uvedených předpisů tak po dobu stanovenou v tomto zákonném předpise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Zavedli jsme všechna možná technická a organizační opatření, které zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní údaje Správce zpřístupní jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, za dodržení všech zásad z GDPR vyplívajících. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také inkasním agenturám a to za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy:

• Služby účetních

• Služby BOZP

• Právnické služby

Předávání dat mimo Evropskou Únii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují stupeň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Práva Uživatele související se zpracováváním

Subjekt údajů má dle GDPR následující práva:

• požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, tedy získat od správce informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 GDPR,

• požadovat opravu či doplnění osobních údajů, které správce zpracovává, pokud jsou nepřesné (čl. 16 GDPR),

• požadovat odstranění osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 GDPR,

• požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 GDPR,

• získat ty osobní údaje, které se ho týkají a které jsou zpracovány s jeho souhlasem, nebo které jsou zpracovány pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy,

• získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 GDPR,

• má právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

• právo podat stížnost k dozorovému úřadu – subjekt údajů má právo na stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu, především v členském státě obvyklého pobytu nebo výkonu práce.

O přijetí každé žádosti dle výše uvedených bodů budeme žadatele neprodleně informovat a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce, podáme požadovanou informaci či informaci o přijatých opatřeních.

Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.
V určitých specifických případech definovaných v GDPR nejsme povinni zcela nebo zčásti žádosti vyhovět.

Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo odmítnout žádosti vyhovět. O tomto bude žadatel vždy informován.

V případě, kdy budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele o poskytnutí informací, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Informace o uplatnění práv subjektu údajů si po přiměřenou dobu (typicky 3 roky) uložíme za účelem evidence a dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochrany našich práv.

V případě, kdy se subjekt údajů domnívá, že je s jeho osobními údaji nakládáno neoprávněně či jinak porušujeme jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si vás ujistit, že jako provozovatel a také naši zaměstnanci, spolupracovníci a zprostředkovatelé, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, jejichž poskytnutí by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje poskytnuty třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.